Město Mýto

Žádosti o informace

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají:
 
·         písemně
·         osobně
·         e-mailem
·         elektronickým podáním (viz e-podatelna)
·         prostřednictvím datové schránky (vybrané subjekty)
·         telefonicky

Kontakty na úřad obce naleznete v sekci Informace o Mýtě a okolí/Kontakty.
 
Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů:

Lhůty
·         Odkaz na zveřejněnou informaci (§ 6 odst. l) - 7 dnů
·         Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace (§ 14 odst. 3, písm. a) - 7 dnů
·         Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu (§ 14 odst.3,písm.b)-3dny
·         Poskytnutí informace žadateli (§ 14 odst. 3, písm. c) - 15 dnů
·         Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů (§ 14 odst. 5) - 10 dnů
·         Rozhodnutí o odvolání (§ 16 odst. 3) - 15 dnů
·         Upřesnění žádosti o informaci žadatele (§ 14 odst. 3, písm. a) - 30 dnů
·         Lhůta pro odvolání, jestliže povinný orgán ve lhůtě neposkytl informaci či nevydal rozhodnutí o nevyhovění ( § 15 odst. 4) - 15 dnů
·         Odvolání proti rozhodnutí a odmítnutí žádosti (§ 16 odst. 1) - 15 dnů
 
Termíny:
·         Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2)-od 1.1.2001
·         Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002 
·         Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
 
Kdo může o informaci požádat
·         je to každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá

Kdo informaci poskytne
·         kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

Kdy informaci neposkytne
·         je-li požadovaná informace označena za utajovanou skutečnost
·         jde-li informace vypovídající o osobnosti a soukromí fyzické osoby (národnost, rasový původ, náboženské zaměření, členství v politických stranách a hnutí, o její trestné činnosti, zdraví, majetkových poměrech atd.)
·         pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím dle zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník
·         jde-li o informace o probíhajícím trestním řízení
·         pokud se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům toho, kdo je o informaci požádán
 
Jak se o informaci žádá
·         ústně, tj. osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení
·         písemně, není-li např. na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo není-li informace z pohledu žadatele dostatečná
v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky nebo e-podatelny

 

Co musí písemná žádost obsahovat
·         musí být jako žádost dle tohoto zákona označena (z textu musí být zřejmé, že žadatel informaci požaduje poskytnout dle zákona č. 106/1999 Sb.

  ·    musí z ní být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena
  
·    obsahovat adresu pro doručování
  ·    být v případě, že jde o elektronickou žádost, podána dle § 14 odst. 3 zákona        č. 106/1999 Sb., tj. musí být podána prostřednictvím elektronické adresy              podatelny 

·         neobsahuje-li žádost uvedené údaje, nebude vyřízena (žádost se odloží)
 
Jaký bude postup povinného orgánu
·         je-li žádost nesrozumitelná, vyzve žadatele o její upřesnění. Nebude-li upřesněna do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti
·         pokud informace nespadá do jeho působnosti, žádost odloží a toto sdělí žadateli do 7 dnů
·         pokud žádost splňuje všechny náležitosti, poskytne požadovanou informaci nejpozději do 30 dnů ( od 1. 1. 2001 do 15 dnů)
 
Co když orgán žádosti nevyhoví
·         pokud povinný orgán, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
·         jestliže bude povinný orgán nečinný (nepodá požadovanou informaci, ani nevydá rozhodnutí) má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informaci odepřel
 
·         proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení
 
Komu se odvolání posílá
·         odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo takové rozhodnutí měl vydal
 
Kdo o odvolání rozhodne
·         o odvolání rozhoduje v souladu s § 16 zákona č. 106/1999 Sb. vždy nadřízený orgán, tedy Krajský úřad Plzeňského kraje
·         ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
·         proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Počasí

Kalendář

P Ú S Č P S N
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 

Počítadlo přístupů

počítadlo.abz.cz